Thanh Bùi: Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có nghĩa là không biết nhạc lý